Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xác định tọa độ điểm M ∈ (P), biết đường thẳng tiếp xúc với

Xác định tọa độ điểm M ∈ (P), biết đường thẳng tiếp xúc với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xác định tọa độ điểm M ∈ (P), biết đường thẳng tiếp xúc với (P) tại M song song với đường thẳng AB.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương trình đường thẳng song song với AB là: y =x + kd   d tiếp xúc với (P) ⇔ phương trình x2 = x + k có nghiệm kép ⇔ x2 – 2x – 4k = 0 có nghiệm kép

∆' = 1 + 4k = 0 ⇔ k =

Hoành độ tiếp điểm M là nghiệm kép : xM = 1; yM = .12 = .

Vậy M(1; )

Ý kiến của bạn