Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nict

Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nict

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nictric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 80% tính theo xenlulozơ). Nếu dùng 3 tấn xenlulozơ thì khối lượng xenlulozơ trinitrat điều chế được là

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

C6H7O2(OH)3 +         3 HNO3 →     C6H7O2(ONO2)3 +    3H2O

3/162. 0,8                                          2/ 135

=> m xenlulozơ trinitrat = 2/135. 297 = 4,4 tấn

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn