Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xenlulozo trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được đều chế

Xenlulozo trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được đều chế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xenlulozo trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được đều chế từ xenlulozo và HNO3. Muốn điều chế 29,7 kg xenlulozo trinitrat (hiệu suất 90%) thì thê tích HNO3 96% (d = 1,52g/ml) cần dùng là :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : Tính lượng chất từ hiệu suất phản ứng.

[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 -> [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O

 ,nxenlulozo trinitrat = 0,1/n (kmol)

=> nHNO3 = 3n . 0,1/n . 100/90 = 1/3 kmol

=> VHNO3 dd = 14,39 lit

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn