Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xenlulozo trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế

Xenlulozo trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xenlulozo trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozo và axit nitric. Biết hiệu suất của phản ứng điều chế này là 88%. Thể tích axit nitric 99,67% (có khối lượng riêng 1,52 g/ml) cần dùng để sản xuất 59,4 kg xenlulozo trinitrat là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : Bài toán tính lượng chất theo hiệu suất :

                        mthực tế = mlý thuyết.H%

 

Lời giải :

[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 -> [C6H7O2(NO3)3]n + 3nH2O

(kmol)                        0,6    <-            0,2/n

=> nHNO3 cần dùng = 0,6 : 88% = 0,682 kmol

=> Vdd HNO3 = 28,35 lit

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn