Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xét 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tươ

Xét 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tươ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét 2 cặp gen A,a và B,b nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng, cho biết kiểu gen nào sau đây là kiểu gen dị hợp?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Kiểu gen dị hợp là kiểu gen mang 2 loại alen khác nhau của 1 gen: AaBB

Chọn A

Ý kiến của bạn