Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xét 2 gen ở một loài: gen 1 có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể

Xét 2 gen ở một loài: gen 1 có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét 2 gen ở một loài: gen 1 có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể X không có đoạn tương ứng trên Y, gen 2 nằm trên nhiễm sắc thể thường có 3 alen. Biết không có đột biến xảy ra, số kiểu giao phối tối đa xuất hiện trong quần thể về 2 gen trên là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gen 1: ở giới đực có 2 kiểu gen, giới cái có 2(2+1)/2 =3 kiểu gen

Gen 2: có 3 alen => số kiểu gen tối đa là 3(3+1)/2 = 6

Vậy số kiểu gen tối đa trong quần thể về 2 gen này là: 5x6= 30

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn