Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Xét 3 gen nằm trên cùng một cặp NST thường, không xảy ra hoá

Xét 3 gen nằm trên cùng một cặp NST thường, không xảy ra hoá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét 3 gen nằm trên cùng một cặp NST thường, không xảy ra hoán vị gen, trong đó 1 gen có 3 alen, một gen có 4 alen và 1 gen có 5 alen. Trong quần thể có thể có tối đa bao nhiêu kiểu gen nếu chỉ xét với các cơ thể giảm phân tạo 2 loại giao tử?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chỉ xét các cơ thể giảm phân cho 2 loại giao tửu => chỉ xét những cá thể có kiểu gen dị hợp

Số kiểu gen có thể tạo ra phù hợp yêu cầu: (3 x 4 x 5) x ( 3 x 4 x 5 - 1) : 2 = 1770

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn