Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xét 4 tế bào sinh tinh của một cơ thể có kiểu gen AaBb

Xét 4 tế bào sinh tinh của một cơ thể có kiểu gen AaBb

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét 4 tế bào sinh tinh của một cơ thể có kiểu gen AaBb giảm phân hình thành giao tử. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Tỉ lệ các loại giao tử có thể tạo ra là

(1) 1:1.            (2) 3:3:1:1.      (3) 2:2:1:1.      (4) 1:1:1:1.      (5) 3:1.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tế bào có kiểu gen AaBb giảm phân có thể có các trường hợp:

TH1: Tạo giao tử 2AB và 2ab

TH2: Tạo giao tử 2Ab và 2aB

4 tế bào có kiểu gen AaBb giảm phân có các trường hợp sau:

+ Tất cả theo TH1 hoặc tất cả theo TH2: cho tỷ lệ 1:1

+ 3 tế bào theo TH1 và 1 tế bào theo TH2 hoặc ngược lại: 6:6:2:2 ↔ 3:3:1:1

+ 2 tế bào theo TH1, 2 tế bào theo TH2 hoặc ngược lại: 1:1:1:1

Chọn C

Ý kiến của bạn