Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xét các đặc điểm: (1) Bắt đầu từ một môi trường chưa có quầ

Xét các đặc điểm: (1) Bắt đầu từ một môi trường chưa có quầ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét các đặc điểm:

(1) Bắt đầu từ một môi trường chưa có quần xã sinh vật.

(2) Được biến đổi tuần tự qua các quần xã trung gian.

(3) Quá trình diễn thế làm suy giảm đa dạng sinh học.

(4) Kết quả cuối cùng sẽ tạo ra quần xã đỉnh cực.

Diễn thế nguyên sinh có bao nhiêu đặc điểm?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Diễn thế nguyên sinh có các đặc điểm là 1 , 2, 4

3 sai, diễn thế nguyên sinh làm tăng độ đa dạng sinh học

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn