Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Xét các dạng đột biến sau: (1) Mất đoạn NST; (2) Lặp đoạn N

Xét các dạng đột biến sau: (1) Mất đoạn NST; (2) Lặp đoạn N

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét các dạng đột biến sau:

(1) Mất đoạn NST; (2) Lặp đoạn NST; (3) Chuyển đoạn không tương hỗ;

(4) Đảo đoạn NST; (5) Thể một.

Có bao nhiêu dạng đột biến có thể làm thay số lượng alen của cùng một gen trong tế bào?

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các dạng đột biến có thể làm thay đổi số lượng alen của cùng 1 gen trong tế bào là : (1) (2) (5)

Đảo đoạn NST chỉ làm thay đổi sự sắp xếp của gen trên NST

Chuyển đoạn không tương hỗ làm cho 1 đoạn của NST này gắn và chiếc NST khác không cùng   cặp tương đồng.

Điều này không làm thay đổi số  lượng alen của cùng 1 gen trong tế bào .

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn