Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xét hai cặp gen trên 2 NST tương đồng quy định màu sắc hoa .

Xét hai cặp gen trên 2 NST tương đồng quy định màu sắc hoa .

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét hai cặp gen trên 2 NST tương đồng quy định màu sắc hoa . Giả sử gen A quy định tổng hợp enzyme A tác động làm cơ chất 1 (sắc tố trắng ) thành cơ chất 2 ( sắc tố trắng) ; gen B quy định tổng hợp enzyme B tác động làm cơ chất 2 thành sản phẩm P ( sắc tố đỏ ); các alen lặn tương ứng a, b đều không có khả năng này . Cơ thể có kiểu gen nào sau đây cho kiểu hình hoa trắng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Để cơ thể có kiểu hình sắc tố đỏ khi cơ thể mang 2 alen trội khác nhau : A- B- 

Trong tất cả các đáp án trênA, B, D thỏa mãn tỉ lệ kiểu gen A- B- 

Vậy đáp án án C không thể cho kiểu hình hoa đỏ 

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn