Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xét một gen có 2 alen: A quy định hoa đỏ, a quy định hoa trắ

Xét một gen có 2 alen: A quy định hoa đỏ, a quy định hoa trắ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét một gen có 2 alen: A quy định hoa đỏ, a quy định hoa trắng. Biết rằng các cá thể dị hợp tử chỉ có khả năng sinh sản bằng 1/2 so với khả năng sinh sản của các cá thể đồng hợp tử. Các cá thể có kiểu gen AA và aa có khả năng sinh sản như nhau. Một quần thể (P) có cấu trúc di truyền là: 0,4AA: 0,5Aa: 0,1aa = 1 thực hiện tự thụ phấn thu được các hạt F1. Đem gieo các hạt F1 và chọn lại các cây có hoa đỏ. Nếu các cây hoa đỏ này tự thụ phấn thì tính theo lý thuyết, tỉ lệ các hạt nảy mầm thành cây hoa đỏ là bao nhiêu?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Tất cả các cây Aa đều có thể ra hoa và sinh sản, tuy nhiên khả năng sinh sản chỉ bằng 1/2 so với cây AA và aa.

- Qua các thế hệ tự thụ, ta coi như chỉ có 50% cây Aa tham gia sinh sản, sau đó viết lại tỉ lệ rồi cho tự thụ thu được hạt ở thế hệ sau.

- Cây P ra hoa: 0,4AA + 0,5Aa + 0,1aa = 1, tự thụ.

→ Tỉ lệ cây P tham gia sinh sản: 8/15AA + 5/15Aa + 2/15aa = 1.

→Hạt F1: 37/60AA + 10/60Aa + 13/60aa = 1.

- Cây F1 ra hoa: 37/60AA + 10/60Aa + 13/60aa = 1.

→ Chọn cây F1 ra hoa đỏ cho tự thụ: 37/47AA + 10/47Aa = 1.

→ Tỉ lệ cây F1 ra hoa đỏ tham gia sinh sản: 37/42AA + 5/42Aa = 1.

→ Hạt F2: 153/168AA + 10/168Aa + 5/168aa = 1.

→ Tỉ lệ hạt nẩy mầm thành cây hoa đỏ = A- = 163/168.

=> Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn