Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Xét một gen gồm 2 alen (A,a) nằm trên NST thường. Tỉ lệ của

Xét một gen gồm 2 alen (A,a) nằm trên NST thường. Tỉ lệ của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét một gen gồm 2 alen (A,a) nằm trên NST thường. Tỉ lệ của alen A trong giao tử đực của quần thể ban đầu là 0,5. Qua ngẫu phối, quần thể F2 đạt cân bằng với cấu trúc di truyền là 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. Tỉ lệ mỗi alen (A,a) trong giao tử cái ở quần thể ban đầu là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tỉ lệ của alen A trong giao tử đực của quần thể ban đầu là 0,5.

ð Tần số alen A ở giới đực là 0,5

F2 cân bằng di truyền : 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa

Tần số alen A ở F2 là 0,6

ð Tần số alen A ở giới cái ở quần thể ban đầu là 0,6 x 2 – 0,5 = 0,7

ð Tần số alen a ở giới cái ở quần thể ban đầu là 0,3

ð Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn