Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xét nguyên tử hiđro theo mẫu nguyên tử Bo bán kính các

Xét nguyên tử hiđro theo mẫu nguyên tử Bo bán kính các

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét nguyên tử hiđro theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính các quỹ đạo dừng: K,L,M,N,O,….Của electron tăng tỉ lệ với bình phương của các số nguyên liên tiếp. Qũy đạo dừng K có bán kính r0 (bán kính Bo). Qũy đạo dừng L có bán kính


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bán kính quỹ đạo dừng n:   ({r_n} = {n^2}.{r_0})


Sử dụng bảng bán kính quỹ đạo.


Giải chi tiết:

Công thức xác định bán kính quỹ đạo dừng n:   

({r_n} = {n^2}.{r_0})

Quỹ đạo L có  

(n = 2 Rightarrow {r_L} = {2^2}.{r_0} = 4{r_0})

Chọn B.

Ý kiến của bạn