Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xét về bản chất, toàn cầu hóa là

Xét về bản chất, toàn cầu hóa là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét về bản chất, toàn cầu hóa là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn