Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xu thế “ Toàn cầu hóa”  là do: 

Xu thế “ Toàn cầu hóa”  là do: 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xu thế “ Toàn cầu hóa”  là do: 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 69)

Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả quan trọng của cách mạng Khoa học – công nghệ (giai đoạn hai của cuộc cách mạng Khoa học – kĩ thuật) từ đầu nhũng năm 80 của thế kỉ XX, nhất từ sau chiến tranh lạnh.

Chọn đáp án: B

Ý kiến của bạn