Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

(x;y) = (1;3) (x;y) =

(x;y) = (1;3) (x;y) =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn