Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng

Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 tác động tới nước Đức trong những năm 1929 - 1933?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 11, trang 67.

Giải chi tiết:

- Nội dung các đáp án A, B, D là hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 tác động tới nước Đức trong những năm 1929 – 1933.

- Nội dung đáp án C là chính sách đối ngoại của chính quyền Hít-le.

Chọn: C

Ý kiến của bạn