Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ý nào không phản ánh đúng thắng lợi của cuộc Tổng tiến

Ý nào không phản ánh đúng thắng lợi của cuộc Tổng tiến

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý nào không phản ánh đúng thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 177.

Giải chi tiết:

- Nội dung các phương án B, C, D phản ánh đúng thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

- Nội dung phương án A phản ánh không đúng thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

Ý kiến của bạn