Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ý nào phản ánh đúng và đầy đủ quan điểm đổi mới của Đản

Ý nào phản ánh đúng và đầy đủ quan điểm đổi mới của Đản

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý nào phản ánh đúng và đầy đủ quan điểm đổi mới của Đảng ta?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 208 – 209.

Giải chi tiết:

Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ, trọng tâm là đổi mới về kinh tế là nội dung phản ánh đúng và đầy đủ quan điểm đổi mới của Đảng ta.

Ý kiến của bạn