Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ý nào sau đây đúng với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?  

Ý nào sau đây đúng với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý nào sau đây đúng với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

       


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn