Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm của đai nhiệt đới gió

Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm của đai nhiệt đới gió

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm của đai nhiệt đới gió mùa chân núi?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn