Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ý nào sau đây không đúng với phần thượng châu thổ đồng bằng

Ý nào sau đây không đúng với phần thượng châu thổ đồng bằng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý nào sau đây không đúng với phần thượng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn