Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ý nào sau đây không minh chứng cho luận điểm: các tầng lớp nhân dân thời Trần đều tham gia kháng chi

Ý nào sau đây không minh chứng cho luận điểm: các tầng lớp nhân dân thời Trần đều tham gia kháng chi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý nào sau đây không minh chứng cho luận điểm: các tầng lớp nhân dân thời Trần đều tham gia kháng chiến chống quân Mông – Nguyên?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trong các cuộc kháng chiến, tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc, bảo vệ quê hương đất nước. Biểu hiện:

- Ngay khi được tin quân Mông Cổ chuẩn bị xâm lược, nhà Trần đã ban lệnh cho cả nước sắm sửa vũ khí, các đội dân binh được thành lập, ngày đêm luyện tập võ nghệ, sẵn sàng đánh giặc.

- Giặc đến đâu, nhân dân theo lệnh của triều đình thực hiện chủ trương “vườn không nhà trống”, cất giấu lương thảo, của cải, tự vũ trang đánh giặc. Quân giặc lâm vào cảnh thiếu thốn lương thực, phải cho quân lính đi cướp thóc gạo, hoa màu của dân, nhưng nhân dân các làng, xã đã chống trả quyết liệt làm tiêu hao sinh lực địch.

- Ý chí quyết tâm đánh giặc được thể hiện Hội nghị Bình Than, Hội nghị Diên Hồng, Quân sĩ đều thích vào cánh tay hai chữ “Sát Thát” (giết giặc Mông Cổ).

- Toàn quân, toàn dân đều phối hợp với nhau dựng trận địa trên sông Bạch Đằng trong khoảng thời gian ngắn.

=> Loại đáp án: D

Chọn: D

Ý kiến của bạn