Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ý nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của phong trào “Đồ

Ý nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của phong trào “Đồ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của phong trào “Đồng Khởi” là gì?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn