Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ý nào sau đây không thuộc giải pháp cải cách kinh tế- x

Ý nào sau đây không thuộc giải pháp cải cách kinh tế- x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý nào sau đây không thuộc giải pháp cải cách kinh tế- xã hội của nhiều quốc gia Mỹ La Tinh?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK địa lí 11 cơ bản trang 27.

Giải chi tiết:

Những năm gần đây, nhiều quốc gia Mĩ Latinh đã tập trung củng cố bộ máy nhà nước, phát triển giáo dục, cải cách kinh tế, quốc hữu hóa một số ngành kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa đất nước, tăng cường mở rộng buôn bán với nước ngoài nên tình hình kinh tế từng bước được cải thiện.

=> C không đúng.

Chọn C.

Ý kiến của bạn