Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ý nào sau đây phản ánh không đúng về khó khăn của nước

Ý nào sau đây phản ánh không đúng về khó khăn của nước

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý nào sau đây phản ánh không đúng về khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Suy luận.

Giải chi tiết:

- Các đáp án A, C, D loại vì đây là những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.

- Đáp án B chọn vì đây là thuận lợi của nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Chọn: B

Ý kiến của bạn