Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ý nghĩa của việc phát triển kinh tế của Trung du miền núi Bắ

Ý nghĩa của việc phát triển kinh tế của Trung du miền núi Bắ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý nghĩa của việc phát triển kinh tế của Trung du miền núi Bắc bộ là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn