Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

y^2 - 14y - 25x^2 + 49 y - 5x - 7 y + 5x + 7 y - 5x

y^2 - 14y - 25x^2 + 49 y - 5x - 7 y + 5x + 7 y - 5x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

({y^2} - 14y - 25{x^2} + 49)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp nhóm hạng tử và dùng hằng đẳng thức.

Giải chi tiết:

({y^2} - 14y - 25{x^2} + 49)

( = left( {{y^2} - 14y + 49} right) - 25{x^2})

( = {left( {y - 7} right)^2} - {left( {5x} right)^2})

( = left( {y - 5x - 7} right)left( {y + 5x - 7} right))

Chọn B.

Ý kiến của bạn