Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Yếu tố gây khó khăn cho chăn nuôi:

Yếu tố gây khó khăn cho chăn nuôi:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Yếu tố gây khó khăn cho chăn nuôi:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn