Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Yếu tố nào không phản ánh đúng tình hình quân Pháp khi quân

Yếu tố nào không phản ánh đúng tình hình quân Pháp khi quân

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Yếu tố nào không phản ánh đúng tình hình quân Pháp khi quân Nhật tiến vào Đông Dương


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn