Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Yếu tố nào sau đây quyết định sự phát triển của phong trào g

Yếu tố nào sau đây quyết định sự phát triển của phong trào g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Yếu tố nào sau đây quyết định sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Á phát triển do nội lực của từng nước, ít chịu tác động của nhân tố bên ngoài.

-       Trung Quốc: giải quyết cuộc nội chiến giữa Quốc Dân đảng và Đảng cộng sản , sau khi cuộc nội chiến kết thúc, toàn bộ lục địa Trung Quốc được giải phóng, lực lượng Quốc dân đảng thất bại, phải rút chạy ra Đài Loan. Đó là kết quả của ý thức độc lập và sự lớn mạnh của lực lượng Đảng Cộng sản.

-       Ấn Độ: cuộc đấu tranh của nhân dân chống lai thực dân Anh dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại. Nhờ sự đấu tranh mạnh mẽ đó, thực dân Anh đã buộc phải nhượng bộ.

-       Đông Nam Á: Năm 1940, phát xít Nhật tràn vào Đông Nam Á và cũng từ đây cuộc đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á chĩa mũi nhọn vào chủ nghĩa phát xít Nhật. Ở các nước Đông Nam Á, đã diễn ra cuộc đấu tranh mạnh mẽ chống lại sự xâm lược của phát xít Nhật và chống lại trật tự mới của phát xít Nhật (thiết lập từ năm 1940) nhằm thủ tiêu hoàn toàn nền độc lập của các dân tộc. Trong cuộc đấu tranh này, các lực lượng yêu nước chống phát xít đã tập hợp trong Mặt trận dân tộc thống nhất để hòa nhập vào phong trào dân chủ chống phát xít trên thế giới. Đồng thời, các lực lượng vũ trang cũng được thành lập ở những thời điểm khác nhau và góp phần vào việc giải phóng đất nước, tiêu diệt phát xít Nhật.

       Vì vậy, nét mới của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trong giai đoạn này là sự thành lập ở hầu hết các nước Đông Nam Á Mặt trận dân tộc thống nhất và lực lượng vũ trang cách mạng. Mở đầu là Việt Nam độc lập đồng minh (5-1941) và các đội Cứu quốc quân, sau là Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Trong những năm 1942 - 1944, lần lượt xuất hiện Đồng minh dân chủ Philippin với đội quân Húcbalaháp,  Liên hiệp nhân dân Mã Lai chống Nhật cùng các đơn vị Quân đội nhân dân, Liên minh tự do nhân dân chống phát xít cùng Quân đội quốc gia Miến Điện…

Sau khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, nhiều nước đã chớp lấy thời cơ giành độc lập hoặc giải phóng được phần lớn lãnh thổ.

Chọn đáp án: B

Ý kiến của bạn