Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

You dont actually get a lot of from a news report on r

You dont actually get a lot of from a news report on r

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

You don't actually get a lot of ____ from a news report on radio or TV.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn