Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

You have never been to Ha Long Bay have you haven’t yo

You have never been to Ha Long Bay have you haven’t yo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

You have never been to Ha Long Bay, _______?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn