Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

You should a professional to check your house for eart

You should a professional to check your house for eart

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

You should ______ a professional to check your house for earthquake damage.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn