Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

You us about the changes in the plans We need time to

You us about the changes in the plans We need time to

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

You ______ us about the changes in the plans. We need time to prepare for everything.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn