Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

You will have your own office soon but                 

You will have your own office soon but                 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

You will have your own office soon, but                               you will have to share one.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ loại

Giải chi tiết:

A. not for long: không lâu

B. for the time being: hiện tại, bây giờ

C. in short: tóm lại

D. without delay: không trì hoãn

Tạm dịch: Bạn sẽ có văn phòng của riêng mình sớm thôi, nhưng hiện tại bạn sẽ phải chia sẻ văn phòng này.

Chọn B.

Ý kiến của bạn