Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Young people have become increasingly committed socia

Young people have become increasingly committed socia

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Young people have become increasingly committed ______ social activities.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Ý kiến của bạn