Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Your education background is a factor for your future c

Your education background is a factor for your future c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Your education background is a .........................factor for your future career.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. decisive (adj): có tính quyết định

B. motivated (adj): tạo động lực

C. well-informed (adj): thông tin rõ ràng

D. independent (adj): độc lập

Tạm dịch: Nền tảng giáo dục của bạn là một nhân tố mang tính quyết định cho sự nghiệp tương lai của bạn.

Chọn A.

Ý kiến của bạn