Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hàm số bậc nhất

Hàm số bậc nhất

1. Các kiến thức cần nhớ

Định nghĩa hàm số bậc nhất

Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức $y = ax + b$ trong đó $a,b$ là các số cho trước và $a \ne 0$.

Khi $b = 0$ hàm số có dạng $y = ax$.

Tính chất

Hàm số bậc nhất $y = ax + b$ xác định với mọi giá trị của $x$ thuộc \(\mathbb{R}\) và có tính chất sau

- Đồng biến trên \(\mathbb{R}\) nếu \(a > 0\).

- Nghịch biến trên \(\mathbb{R}\) nếu \(a < 0\).

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Nhận dạng hàm số bậc nhất

Phương pháp:

Hàm số bậc nhất là hàm số có dạng $y = ax + b\,\,\left( {a \ne 0} \right)$.

Dạng 2: Tìm $m$ để hàm số đồng biến, nghịch biến

Phương pháp:

Ta có hàm số bậc nhất $y = ax + b,\,\left( {a \ne 0} \right)$

- Đồng biến trên \(\mathbb{R}\) nếu \(a > 0\).

- Nghịch biến trên \(\mathbb{R}\) nếu \(a < 0\).

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 9