Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

1. Các kiến thức cần nhớ

Hình trụ

Cho hình trụ có bán kính đáy $R$ và chiều cao $h$. Khi đó :

+ Diện tích xung quanh : ${S_{xq}} = 2\pi Rh$

+ Diện tích đáy : ${S_{d}}=\pi {R^2}$.

+ Diện tích toàn phần : ${S_{tp}} = {S_{xq}} + 2.{S_{d}} = 2\pi Rh + 2\pi {R^2}$.

+ Thể tích : $V = \pi {R^2}h$.

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Tính bán kính đáy, chiều cao và diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình trụ

Phương pháp:

Sử dụng các công thức tính bán kính đáy, chiều cao, diện tích đáy, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình trụ.

+ Diện tích xung quanh : ${S_{xq}} = 2\pi Rh$

+ Diện tích đáy : ${S_{d}}=\pi {R^2}$.

+ Diện tích toàn phần : ${S_{tp}} = {S_{xq}} + 2.{S_{d}} = 2\pi Rh + 2\pi {R^2}$.

+ Thể tích : $V = \pi {R^2}h$.

Dạng 2 : Bài tập tổng hợp

Phương pháp :

Sử dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông và các công thức liên quan đến hình trụ.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 9