Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

1 national widespread global international Giải chi ti

1 national widespread global international Giải chi ti

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(1) _____


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

A. national (adj): thuộc quốc gia

B. widespread (adj): lan rộng, rộng khắp

C. global (adj): toàn cầu

D. international (adj): quốc tế

These conditions are likely fostering (1) widespread anxiety and loneliness in our cities.

Tạm dịch: Những điều kiện này có khả năng thúc đẩy sự lo lắng và cô đơn lan rộng trong các thành phố của chúng ta.

Chọn B.

Ý kiến của bạn