Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

14 code system combination rule Giải chi tiết

14 code system combination rule Giải chi tiết

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(14) ___________


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn