Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

17 giờ 22 phút – 13 giờ 35 phút=?

17 giờ 22 phút – 13 giờ 35 phút=?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

17 giờ 22 phút – 13 giờ 35 phút=?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

17 giờ 22 phút – 13 giờ 35 phút

=16 giờ 82 phút – 13 giờ 35 phút

=3 giờ 47 phút

chọn B

Ý kiến của bạn