Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

2 - 12| 2x - 1 | = 05   x =  - 1 x = 2 x = 2 hoặc x = 

2 - 12| 2x - 1 | = 05   x =  - 1 x = 2 x = 2 hoặc x = 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(,,2 - frac{1}{2}left| {2x - 1} right| = 0,5)  


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc chuyển vế tìm được (left| {2x - 1} right|), sau đó áp dụng tính chất : (|A| = B Rightarrow A = B) hoặc (A =  - B).

Giải chi tiết:

(begin{array}{l},,2 - frac{1}{2}left| {2x - 1} right| = 0,5\,,,,,,,2 - frac{1}{2}left| {2x - 1} right| = frac{1}{2}\,,,,,,,frac{1}{2}left| {2x - 1} right| = 2 - frac{1}{2}\,,,,,,,frac{1}{2}left| {2x - 1} right| = frac{3}{2}\,,,,,,,left| {2x - 1} right| = frac{3}{2}:frac{1}{2}\,,,,,,,left| {2x - 1} right| = 3end{array})

( Rightarrow 2x - 1 = 3) hoặc (2x - 1 =  - 3)

( Rightarrow x = 2) hoặc (x =  - 1)

Vậy (x = 2) hoặc (x =  - 1).

Chọn C

Ý kiến của bạn