Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

2x x - 3 + x - 2 5 - 2x x - 10 2x - 10 3x - 10 4x -

2x x - 3 + x - 2 5 - 2x x - 10 2x - 10 3x - 10 4x -

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(2xleft( {x - 3} right) + left( {x - 2} right)left( {5 - 2x} right))


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức.

Giải chi tiết:

(begin{array}{l}2xleft( {x - 3} right) + left( {x - 2} right)left( {5 - 2x} right)\ = left( {2{x^2} - 6x} right) + left( {5x - x.2x - 2.5 + 4x} right)\ = left( {2{x^2} - 6x} right) + left( {5x - 2{x^2} - 10 + 4x} right)\ = 2{x^2} - 6x + 5x - 2{x^2} - 10 + 4x\ = 3x - 10end{array})

Chọn C.

Ý kiến của bạn