Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

(3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) times 3 = ?                       

(3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) times 3 = ?                       

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) ( times 3) = ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) ( times 3)= 6 giờ 5 phút ( times 3 = ) 18 giờ 15 phút.

Chọn D

Ý kiến của bạn