Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

3x - 5 + x = 5 x = 10 x = 3 x = 5 x = 2 Giải chi tiết

3x - 5 + x = 5 x = 10 x = 3 x = 5 x = 2 Giải chi tiết

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(3x - left( {5 + x} right) = 5)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc dấu ngoặc, phép cộng (trừ) hai số nguyên, tìm số chưa biết trong một đẳng thức.


(left| x right| = a), nếu (a = 0) thì (x = 0); Nếu (a > 0) thì (x = a) hoặc (x =  - a).

Giải chi tiết:

(begin{array}{l}3x - left( {5 + x} right) = 5\3x - 5 - x = 5\left( {3x - x} right) - 5 = 5\2x - 5 = 5\2x = 5 + 5\2x = 10\x = 5end{array})

Vậy (x = 5).

Chọn C.

Ý kiến của bạn