Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

3x^2 - 3x = x - 1 x + 3 S = d32 - 1 S = - d321

3x^2 - 3x = x - 1 x + 3 S = d32 - 1 S = - d321

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(3{x^2} - 3x = left( {x - 1} right)left( {x + 3} right))


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đưa phương trình đã cho về dạng phương trình tích: (Aleft( x right).Bleft( x right) = 0)( Leftrightarrow left[ begin{array}{l}Aleft( x right) = 0\Bleft( x right) = 0end{array} right.)

Giải chi tiết:

(3{x^2} - 3x = left( {x - 1} right)left( {x + 3} right))

(begin{array}{l}3{x^2} - 3x = left( {x - 1} right)left( {x + 3} right)\ Leftrightarrow 3{x^2} - 3x - (x - 1)(x + 3) = 0\ Leftrightarrow 3x(x - 1) - (x - 1)(x + 3) = 0\ Leftrightarrow (x - 1)left[ {3x - (x + 3)} right] = 0\ Leftrightarrow (x - 1)(3x - x - 3) = 0\ Leftrightarrow (x - 1)(2x - 3) = 0\ Leftrightarrow left[ begin{array}{l}2x - 3 = 0\x - 1 = 0end{array} right.\ Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = dfrac{3}{2}\x = 1end{array} right.end{array})

Vậy (S = left{ {dfrac{3}{2};,,1} right}).

Chọn C.

Ý kiến của bạn