Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

48 search hunt seek find Giải chi tiếtA search v tìm k

48 search hunt seek find Giải chi tiếtA search v tìm k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(48) _____


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. search (v): tìm kiếm, nghiên cứu

B. hunt (v): săn bắn

C. seek (v): tìm kiếm

D. find (v): tìm thấy, tìm được

They can (48) find a job any time of year and the best places to do so are the country's three largest cities: Hanoi, Ho Chi Minh City and Da Nang.

Tạm dịch: Họ có thể tìm được việc làm bất cứ lúc nào trong năm và những nơi tốt nhất để làm là ba thành phố lớn nhất của đất nước: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Chọn D.

Ý kiến của bạn